Landdistriktsprisen 2018

De fastboende på Aarø vindere af Landdistriktsprisen 2018. Foto: Michael Drost-Hansen, Landdistrikternes fællesråd

Traditionen tro bliver der hvert år på Landdistriktskonferencen uddelt en Landdistriktspris, der hylder de mange gode initiativer og lokale kræfter rundt om i landet. 2018 var ingen undtagelse. I år er det lokale kræfter, der spiller en ekstraordinær rolle i udviklingen af landdistrikterne, som blev hædret. Kræfter som hver dag er med til at gøre landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve.

I år var der stor interesse for prisen med i alt 70 nomineringer. Nomineringer der spændte bredt. For at få en fair udvælgelse har Landdistriktspuljens rådgivende udvalg været nedsat som dommerpanel.

Dommerpanelet er derfor bestående af fire personer, der på hver deres måde har et stort kendskab til de danske landdistrikter. Derudover repræsenterer de et bredt geografisk snit i landdistrikterne og har forskellige perspektiver og erfaringer på landdistriktsområdet.

Dommerpanelet bestod af:

  • Grethe Saabye, formand for det rådgivende udvalg, medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre kommune og næstformand i Landdistrikternes fællesråd.
  • Marie Louise Friderichsen, turistchef for Turistrådet Lolland.
  • Jan Bendix, virksomhedsejer og LAG bestyrelsesmedlem fra Venø.
  • Finn Jorsal, formand for foreningen Friends of Cold Hawaii.

Af de 70 nomineringer valgte dommerpanelet fem mulige kandidater til Landdistriktsprisen:

De fastboende på Aarø, der blev vinderne af Landdistriktsprisen 2018. De blev af dommerpanelet valgt som vindere ved at de med hårdt arbejde gennem mere end 10år, har formået at vende afvikling til udvikling. Det har de gjort ved at udvise sammenhold, fællesskab og vilje til at udvikle deres Ø-samfund. De har sluttet op om udviklingsplanen, som beboerforeningen har taget initiativ til og som har resulteret i, at mange aktiviteter er kommet i gang indenfor turisme og erhverv, samt bosætning og fællesskaber for unge og ældre.

Afviklingen er i dag vendt til et levende samfund med få huse til salg og ventetid på lejeboliger til de, som ønsker at flytte til øen.

Aarø beboernes evne til at stå sammen og trække i fælles retning er noget dommerpanelet hæftede sig ved. Aarø beboerne er foregangseksempel på, hvad der skal til for at skabe liv og udvikling på danske småøer. Dette fandt dommerpanelet prisværdigt og værende et eksempel til efterlevelse.

Vinder af 2. præmie

 Foto: Michael Drost-Hansen, Landdistrikternes fællesråd.


Holbæk- og Regstrupspejderne blev af dommerpanelet valgt som modtagere af 2. præmien, ved at de udviser en enestående evne til at favne vidt og samle landsbyen de er en del af. De arbejder ikke kun for sig selv, men for hele lokalområdet. Det som dommerpanelet særligt hæftede sig ved, var at spejderne yder en indsats, der ligger langt ud over det som forventes af en spejdergruppe. Bl.a. har de arbejdet med projektet ”Grønne hjerte – gennemstrømmer byen”, hvor resultatet er et samlingspunkt midt i landsbyen, der er åbent og brugbart for alle og hjemsted for en lang række af fælles begivenheder. Det blev samtidig fundet bemærkelsesværdigt, at det er en udvikling, der drives af børn og unge og at den er forankret i naturen og det fysiske nære fællesskab i en tid, der er præget af det digitale.

3. præmie vinder


Foto: Michael Drost-Hansen, Landdistrikternes fællesråd.

Kirsten Bruun, Hovborg modtager af 3. præmien. Udvalgt fordi hun gennem sine 11år i Hovborg har sat sit præg på udviklingen til gavn for beboerne, erhvervsliv og ny bosætning. I kraft af en vedholdende og ihærdig indsats har hun bl.a. udviklet og drevet landsbyfestivalen, været initiativtager til et klyngesamarbejde og udviklet et landsbyambassadørkoncept, hvor bosiddende par tager imod tilflyttere og får dem til at føle sig velkomne. Hun står for den årlige lokale revy, er på 10.år med i lokalrådet og har derudover været tovholder på Hovborgs udviklingsplan, samt bindeled mellem Hovborg og Vejen kommune. Kirsten Bruun er Hovborgs PR-ansvarlig og har været med til at skabe Hovborg filmen, der er en salgsvideo for landsbyen.

Kirsten Bruun blev udpeget som kandidat på baggrund af at være et eksempel på en person, der med et brændende engagement og enkeltindsatser gør en konkret forskel på det sted, hvor hun er og bliver ved med at gøre det. Dette fandt dommerpanelet anerkendelsesværdigt.

Øvrige udvalgte kandidater

Jens Skovgaard og Cold Hand Winery, Randers var med i opløbet til Landdistriktsprisen. Blev udvalgt af dommerpanelet ved at være et lysende eksempel på at engagerede mennesker, der med vedholdende indsats kan skabe arbejdspladser og lokale højkvalitetsprodukter ud af støtteordninger som LAG-ordningen.

Jens Skovgaard er en erhvervsdrivende, der formår at kigge udover sin egen forretning. Han har med etableringen af Forum for Dansk Frugtvin og samarbejde med Københavns Universitet lagt grunden for at viden og erfaringer kan deles til glæde og gavn ikke kun for hans egen forretning, men for hele den danske frugtvinsbranche.

Jens Skovgaard og Cold Hand Winery er katalysator for vækst og udvikling i et erhverv der naturligt hører hjemme i landdistrikterne og skaber positiv opmærksomhed om kvaliteten af lokale fødevarer. Fra dommerpanelets side er dette anerkendelsesværdigt.

Michael Hansen, Svendborg var ligeledes med i opløbet, ved i kraft af Svendborg Fødevaremarked og Kulinarisk Sydfyn, at have formået at skabe en levedygtig og meget synlig platform for promovering af sydfynske kvalitetsfødevarer. Samtidig har han i regi af Kulinarisk Sydfyn skabt netværk mellem producenterne, hvor de ved at trække på hinandens erfaringer og ekspertise kan dygtiggøre sig. Michael Hansen gør en prisværdig indsats for at styrke eksistensgrundlaget og levedygtigheden hos de små og mellemstore fødevareproducenter i området. Samtidig skaber han en værdifuld forbindelse mellem by og land. Hvilket er baggrunden for, at Michael Hansen blev udpeget som kandidat til prisen.

De fem kandidater blev udvalgt, fordi de på hver deres måde opfyldte kriterierne for Landdistriktsprisen. Kriterierne var:

  • Medvirker til vækst, job eller omsætning i lokalsamfundet,
  • Involverer samarbejde, partnerskab eller netværk,
  • Har skabt effekt for lokalsamfundet,
  • Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund.

LivogLand

Telefontid: Kl. 10-12 på hverdage