Aftalebaseret støtte 2021

Fire aktører er på Finansloven udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen i 2021 og indgår aftaler med Bolig- og Planstyrelsen om hvilke mål og resultater, der skal knyttes til tilskuddene.

Center for Landdistriktsforskning er et nationalt forskningscenter under Syddansk Universitet. Centeret skaber og formidler forskningsbaseret viden om udvikling af landdistrikterne. Der blev 12. november 2019 indgået politisk aftale om at afsætte 1,5 mio. kr. som aftalebaseret støtte til Center for Landdistriktsforskning fra 2020 og frem med henblik på at sikre kontinuitet, vidensopbygning og en solid base for forskermiljøet på området. Landdistriktspuljen yder i 2021 et tilskud på 1,5 mio. kr. til centerets forskningsbaserede aktiviteter.

Food Organisation of Denmark (FOOD) er et offentligt-privat partnerskab, som er stiftet som almennyttig forening på initiativ af Erhvervsministeriet med henblik på at fremme og formidle dansk og nordisk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Landdistriktspuljen yder i 2021 et tilskud på 2 mio. kr. til FOOD's aktiviteter.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder. Landdistriktspuljen yder i 2021 et tilskud på 1,5 mio. kr. til fællesrådets drift og aktiviteter. Videncenter for landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd er et formaliseret samarbejde mellem forskningsinstitutioner på landdistriktsområdet, der oprettes med henblik på at udbrede kendskabet til forskningen på landdistriktsområdet. Landdistriktspuljen yder i 2021 et tilskud på 0,1 mio. kr. til fællesrådets drift af videnscenteret og aktiviteter herunder. Landdistriktspuljen yder i 2021 en særbevilling til Landdistrikternes Fællesråd på 0,2 mio. kr., der er øremærket til fortsat markedsføring af det populære ø-pas.

Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 småøer, som alle har mindst 20 og højest 1.200 fastboende indbyggere, og som ikke har bro- eller dæmningsforbindelse til fastlandet. Sammenslutningen arbejder for småøernes muligheder for fortsat at være levedygtige helårssamfund for alle aldersgrupper. Landdistriktspuljen yder i 2021 et tilskud på 1,5 mio. kr. som statslig støtte til sammenslutningens drift og aktiviteter.