Aftalebaseret støtte 2020

Fire aktører er på Finansloven udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen i 2020 og indgår aftaler med Erhvervsstyrelsen om hvilke mål og resultater, der skal knyttes til tilskuddene.

Center for Landdistriktsforskning er et nationalt forskningscenter under Syddansk Universitet. Centeret skaber og formidler forskningsbaseret viden om udvikling af landdistrikterne. Der er 12. november 2019 indgået politisk aftale om at afsætte 1,5 mio. kr. som aftalebaseret støtte til Center for Landdistriktsforskning fra 2020 og frem mhp. at sikre kontinuitet, vidensopbygning og en solid base for forskermiljøet på området.

Food Organisation of Denmark (FOOD) er et offentligt-privat partnerskab, som er stiftet som almennyttig forening på initiativ af Erhvervsministeriet med henblik på at fremme og formidle dansk og nordisk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Landdistriktspuljen yder i 2020 et tilskud på 2 mio. kr. til FOOD's aktiviteter.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder. Landdistriktspuljen yder i 2020 et tilskud på 1,5 mio. kr. til fællesrådets drift og aktiviteter. Videncenter for landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd er et formaliseret samarbejde mellem forskningsinstitutioner på landdistriktsområdet, der oprettes med henblik på at udbrede kendskabet til forskningen på landdistriktsområdet. Landdistriktspuljen yder i 2020 et tilskud på 0,1 mio. kr. til fællesrådets drift af videnscenteret og aktiviteter herunder.

Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 småøer, som alle har mindst 20 og højest 1.200 fastboende indbyggere, og som ikke har bro- eller dæmningsforbindelse til fastlandet. Sammenslutningen arbejder for småøernes muligheder for fortsat at være levedygtige helårssamfund for alle aldersgrupper. Landdistriktspuljen yder i 2020 et tilskud på 1,5 mio. kr. som statslig støtte til sammenslutningens drift og aktiviteter.