Aftalebaseret støtte 2017

Fire aktører var udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen i 2017 og havde indgået aftaler med Erhvervsstyrelsen om hvilke mål og resultater, der var knyttet til støtten.

Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet i landdistrikter og på de små øer gennem forsøgsprojekter, information og forskning, samt på at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet. Landdistriktspulje fordeler støtte til projekter efter åbne ansøgningsrunder og gav i 2017 desuden tilskud til Center for Landdistriktsforskning, Food Organisation of Denmark, Landdistrikternes Fællesråd samt Sammenslutningen af Danske Småøer. Hver af de fire aktører havde indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen om en mål- og resultatplan for de aktiviteter, som tilskuddet skulle gå til. 

Center for Landdistriktsforskning er et nationalt forskningscenter under Syddansk Universitet og har i en årrække været støttet af Landdistriktspuljen. Centeret skaber og formidler forskningsbaseret viden om udvikling af landdistrikterne. Som del af aftalen med Erhvervsstyrelsen arbejdede centeret med en ny antologi om viden, visioner og virkemidler i landdistriktsudviklingen. Center for Landdistriktsforskning gennemførte desuden formidlingsaktiviteter og et forskningsprojekt om udviklingen i landdistrikterne i et i livskvalitetsperspektiv.

Food Organisation of Denmark (FOOD) modtog i 2017 støtte fra Landdistriktspuljen for første gang. FOOD er et offentligt-privat partnerskab, som er stiftet som almennyttig forening på initiativ af Erhvervsministeriet med henblik på at fremme og formidle dansk og nordisk gastronomi og kvalitetsfødevarer. FOOD ville i 2017 udvikle et samlet koncept for udvikling og promovering af fødevarer og madoplevelser fra landdistrikter i Danmark, engagere sig i landdistriktsevents med fokus på udvikling af madoplevelser til turister, arbejde for at skabe bedre oplevelser til turister gennem udvikling af bedre spiseoplevelser og flere kvalitetsfødevarer samt skabe international opmærksomhed på mad- og spiseoplevelser i de danske landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder. Fællesrådet ville som del af deres aftale i 2017 arbejde med potentialet for mikroturisme i landdistrikterne, den finansielle sektors betydning i land- og yderområder, samt små og mellemstore virksomheders muligheder, udfordringer og vækstvilkår i landdistrikterne. Fællesrådet agerede desuden sparringspartner for bl.a. Erhvervsministeriet og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt arbejdede med videndeling og formidling i forskellige sammenhænge. 

Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 småøer, som alle har under under 1.200 beboere, ikke er egen kommune, og ikke har fast forbindelse. Landdistriktspuljens driftstilskud til sammenslutningens sekretariat indgår som del af statens østøtte. Sammenslutningen arbejder bl.a. for at sikre kontakt mellem medlemsøernes befolkninger og for udadtil at sætte fokus på de små øsamfunds vilkår og muligheder. I 2017 fokuserede Sammenslutningen af Danske Småøer på at udgive og evaluere "Ø-posten", arrangere ø-besøg for politikere og embedsfolk, indsamle og opdatere data om øerne, modne et generationsskifte-projekt samt at integrere og forbedre organisationens hjemmesider.

Kort om Landdistriktspuljens lovgrundlag

Finanslov 2017 afsatte i alt 23,3 mio. kr. til Landdistriktspuljen. I alt 5,4 mio. kr. gik til de fire aftalepartnere, mens 17,9 mio. kr. fordeltes til projekter via åbne ansøgningsrunder.

Det fremgår af finanslovens § 08.35.09.10, at puljen kunne yde støtte til Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet, Food Organisation of Denmark samt Landdistrikternes Fællesråd i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Støttebeløbene anførtes ikke i finansloven, men blev fastsat af erhvervsministeren. Støtten til de tre aktører var i 2017 henholdsvis 1 mio. kr., 2 mio. kr. og 1,2 mio. kr.

Af § 08.35.09.30 fremgår, at Landdistriktspuljen yder tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. Støtten var i 2017 fastsat til 1,2 mio. kr.