Info til projektansøgere og tilskudsmodtagere

Info til projektansøgere, der søger støtte hos lokale aktionsgrupper, og til tilskudsmodtagere, der har modtaget tilsagn om støtte.

PROMIS

Når du skal søge støtte til dit projekt, skal du anvende PROMIS. PROMIS er værktøjet, der anvendes gennem hele projektforløbet, fra ansøgning, ved projektændringer, overdragelse og forlængelser, til slutudbetaling. Der er to forskellige platforme - en til LAG og en til FLAG.

Vi anbefaler, at du anvender internet browseren Chrome til at arbejde i PROMIS.

Vejledninger til projekter med LAG og FLAG tilskud

Før du går i gang med at søge penge, anbefales det meget kraftigt at sætte sig ind i de krav, du vil blive mødt med undervejs.

Når du har besluttet at ville søge om midler fra den lokale aktionsgruppe, er det et must at læse hele den "lange" vejledning. Det er vigtigt, at du overholder en hel del krav både før, under og efter projektet. Det har stor betydning for, om du kan få hele dit tilsagnsbeløb udbetalt i sidste ende. Læs derfor vejledningerne grundigt. 

I den korte vejledning gives en introduktion til det at have et LAG/FLAG projekt, og hvad man især skal være opmærksom på.

Tips og tjeklister til ansøger/projektholder

Vi har udarbejdet nogle tjeklister, som med fordel kan anvendes til at sikre, at du afleverer det ønskede materiale til din LAG/FLAG eller til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Vi opfordrer derfor til at følgende anvendes. Det sikrer en hurtigere sagsbehandlingstid, at vi ikke skal indhente manglende materiale, før sagsbehandlingen kan gå i gang.

Tjekliste (24.10.18/13.08.21)

Regnskabsbilag (som skal uploades ved anmodning om udbetaling)

Herunder finder du det bilag, som du skal skrive dine udgifter ind i, når du sender din anmodning om udbetaling når projektet er afsluttet. Du kan med fordel bruge det allerede fra projektets start, og skrive dine udgifter, bilagsnumre osv. ind løbende. Det vil både give dig et løbende overblik, og gøre arbejdet med udbetalingsanmodningen lettere. (Bilaget kan downloades ifm. anmodning om udbetaling, men du kan tage det her fra og uploade det også).

Bilag 1 (Regnskabsbilag)

Ændringer i projektet?

Hvis der sker ændringer i dit projekt, skal du søge om at få godkendt disse på forhånd.

Fra den 30. januar 2018 skal anmodninger om ændringer ske via PROMIS ovenover.

Der kan være 4 forskellige typer af ændringer. Det kan være projektændringer og/eller budgetændringer, projektoverdragelser (fra den oprindelige tilsagnshaver til en ny),  eller projektforlængelser.

Læs i Vejledningen ovenfor, hvornår det er et krav at søge om projektændringer. Alle ændringer skal både godkendes af den lokale aktionsgruppe og af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Det kan have betydning for, om du kan få alle projektomkostninger dækket, hvis du ikke søger om ændringer rettidigt.

Quick-guide til ændringer i PROMIS (28.05.18/13.08.21)

For at have et overblik over ændringerne i økonomien i projektet, kan nedenstående skema hjælpe, og det kan uploades som bilag til ændringen som skrives ind i PROMIS.

Hjælpeskema ved budgetændringer (overblik over økonomi) (28.01.19)

Definition af små og mellemstore virksomheder (SMV)

Små virksomheder og mikrovirksomheder defineres som virksomheder, der har færre end 50 ansatte, og hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro. Se "Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder" §4.

Læs desuden EU Kommissionen Brugervejledning til definitionen af SMV’er her (opd. 19.02.21)

Overholdelse af tilbudsloven

Når der er tale om bygge- og anlægsudgifter på mere end 300.000 kr. ex. moms skal tilbudsloven overholdes. Vi har udarbejdet et par dokumenter, som kan være en støtte til at gøre det rigtigt.

Her findes en skabelon, som ansøger kan anvende til at bede om underhåndsbud, når der er tale om en bygge- og anlægsudgift på mere end 300.000 kr. ex. moms.

Bygge og anlæg - hvad er dette konkret?

Her findes bilag II til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU, af 26. februar 2014, om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst). Det fremgår af Udbudsdirektivets bilag hvad "bygge og anlæg" omfatter.

Bilag II - i EUs udbudsdirektiv - bygge og anlæg (10.01.2018)

Hjælpespørgsmål til sammenlignelige priser 

Ved ansøgningstidspunktet skal du dokumentere rimelige priser for udgifter på over 50.000 kr. ex moms. Her findes en vejledning og et skema, hvor du kan skrive dine modtagne tilbud ind. Tilsagnet vil blive baseret på det billigste tilbud.

Årsnorm ved projektansættelser - LAG og Landdistriktspulje

Skemaer og skabeloner

Brug følgende skemaer, hvis der er behov for det i dit projekt.

Udbetaling og afrapportering

Ved anmodning om udbetaling af sit tilsagn skal man benytte PROMIS. Dette gælder nu for både LAG og FLAG projekter. Projektholder skal derfor logge på PROMIS ovenfor, og udfylde slutrapporten. Tag meget gerne kontakt til den lokale LAG-koordinator, som hjælper med at sikre, at slutrapporten udfyldes korrekt, og at den nødvendige dokumentation bliver vedhæftet slutrapporten. Hvis en udbetalingssag er fuldt oplyst, vil sagsbehandlingstiden bliver kortere.

Arkiv

De minimis-støtte

Hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte (statsstøtte), skal du allerede sammen med ansøgningen udfylde og indsende nedenstående erklæring.

Dette gælder for ansøgninger indsendt efter 1. august 2018. (Tidligere skulle denne erklæring indsendes senest sammen med udbetalingsanmodningen.)

Hvis projektet kan anses som konkurrenceforvridende, gælder EU’s de minimis-regel, hvilket betyder, at det samlede de minimis-tilskud fra EU ikke må overstige 200.000 EURO over en periode på tre regnskabsår, inklusiv det år hvor ansøgeren har modtaget tilsagnet. Det gælder for virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke er beskæftiget med primær jordbrugsproduktion.

Det er ikke lovligt at modtage tilskud på mere end det tilladte maksimum, og en overskridelse vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af tilskuddet, der overstiger beløbsgrænsen. Ansøger har derfor pligt til at oplyse Plan- og Landdistriktsstyrelsen, hvis ansøger har modtaget anden de minimis-støtte.

De minimis erklæring (23.01.2023 - Nyt logo)

 

Transport af tilskud

Ved transport af tilskud forstås en skriftlig aftale mellem to parter om overdragelse af et krav og kan blandt andet bruges i forbindelse med mellemfinansiering.

Transportgiver sender anmodningen om transport til Landbrugsstyrelsen med kopi til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, idet Landbrugsstyrelsen foretager den endelige udbetaling af tilskuddet. Når transporten er noteret i Landbrugsstyrelsen, og transportgiver anmoder Plan- og Landdistriktsstyrelsen om udbetaling, bliver beløbet overført direkte til transporthavers NemKonto.

Eksempel: En kommune har stillet en kassekredit til rådighed for tilsagnshaver mod at tilsagnshaver afgiver transport til kommunen. Når der er anmeldt en transport, udbetaler Plan- og Landdistriktsstyrelsen det ansøgte beløb direkte til kommunens konto. Tilsagnshaver er derved transportgiver, og kommunen transporthaver.

Når du skal notere en transport, kan du bruge nedenstående transporterklæring. Det er dog ikke et krav, at dette skema skal anvendes. Andres blanketter, fx bankers, kan også anvendes.

Læs mere om transport af EU-tilskud på Landbrugsstyrelsens hjemmeside